Jain Theory of Knowledge and Cognitive Science ► BIBLIOGRATHY

Posted: 06.08.2015

I. Original Text:

Ācārāṅga Bhāṣyaṃ, ed. by Acarya Mahaprajna, Original text, Sanskrit Commentary, Hindi translation Comparative notes, Topics in text and Commentary, Classified list of Topics and various Appendixes, Jain Viśva Bharati, Ladnun, 1994.

Ācārāṅga Bhāṣyaṃ, ed. and com. by Acarya Mahaprajna, English rendering by Dr. Nathamala Tatia, Muni Dulharāja and Muni Mahendra Kumara, English trans, of Original text of Āyāro, together with its Roman trans, and Sanskrit commentary, Jain Viśva Bharati, Ladnun, 2001.

Ācārāṅga Cūrṇi of Jindāsagaṇi, Keśarimalaji Svetāmbar Saṃsthā, Ratnapur (Malva), V.S. 1988.

Ācārāṅga Cūrṇi, ed. by Jindasgaṇi Suriyapuri, Sri Jainananda Mudranalaya, 1998.

Ācārānga Niryukti of Acarya Bhadrabāhu, Āgamodaya Samiti, Bombay, 1928.

Ācārānga Vṛtti, by Śrī Śilankacharya, Śhrisiddha Cakra Sahitya Pracharaka Samiti, Bombay, 1935.

Adhyātmabindu of Harśavardhana, ed by Muni Śrī Mitranand Vijayaji, with Auto-commentary, L.D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1972.

Aṅga Suttāṇi II, Bhagavaī Viāhāpaṇṇati, ed. by Muni Nathamal, Bhagavaī Sutra with original text critically edited, Jain Viśva Bharati, Ladnun (V.S. 2031), 1974.

Āpta Mīmāmsā of Acarya Samantabhadra, ed. and trans, by Saratcandra Ghośal, Edited with introduction, translation, Notes and Original commentary in English, Bharatiya Jñānpīṭha, New Delhi, 2002.

Ātmānuśāsana of Ācārya Guṇabhadra, ed. with trans, and commentaries by Rai Bahadur J.L. Jaini (Discourse to the soul), Today and Tomorrow's printers, New Delhi, 1991.

Avasayaka Niryukti of Bhadrabahu, Bherulala Kaniyalala Kothari Dharmika trust, Balkesvar, Part I, II, Mumbai, V.S. 1992.

Avasyaka Curni of Jindasagani, Sri Risabhdevji Kesarimalji, Svetambar Sanstha [1st edn., 1929,] Ratlam, reprint 1982.

Avasyaka Curni, ed. by Sri Jindasa Mahattar, Sri Risabhdevji Kesarimalaji, Svetamber Sanstha, Part-II, Ratlam, 1929.

Bhagavati Vrtti of Abhayadeva Suri, Sri Jindarsan Aradhana Trust, Mumbai, VS. 2049, 1994.

Bhagvati Sutra, Commentary of Abhayadevasuri, Agamodaya Samiti, Bombay, 1921.

Bhagavati Aradhana of Sivarya, ed by Kailaschandra Sastri, [with the Samskrita tlka Vijayodaya of aparajitasuri], Jivaraja Jain Granthamala, Jain samskrti3333 samraksaka Samgha, Solapura, 1978.

Bhagvai (Viahapannatti), ed. by Acarya Mahaprajna, taken from Angasuttani, Vol. II, Prakrit text sanskrit rendering, hindi translation and critical annotation with appendices, Indices Curni of Jinadas Mahattara and Vritti of

Abhayadevasri, Jain Visva Bharati,Vol. I, II, Ladnun,

1994. Bhagaval I,e.d by Acarya Mahaprajna, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 1994".

Bhagaval II,ed by Acarya Mahaprajna, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 2000.

Brihad Dravya Samgraha of Nemichandra Siddhant Cakravarti, ed. by Pt. Mohanlala sastri, with Brahmadeva's commentary, Paramsruta Prabhavaka Mandala, Agasa [1st edn. V.S. 1963], 5th edn.V.S. 2045., 1990.

Citta Samadhi: Jain Yoga ed. by Nathmala Tatia, Jain Vishva Bharati 1986.

Critique of Pure Reason, by Immanual Kant, in the 42nd series of Great Books of the Western World, Ed. Robert Maynard Hutchins, The University of Chicago, Chicago, 1952, p.29-30

Dasavealiyam, ed. by Muni Nathmal (present Acarya Mahaprajna), text, Sanskrit rendering and Hindi version St with notes, Jain Visva Bharati, Ladnun, [1 edn. 1964], 2nd edn. 1974.

Dasvaikalika Curni, ed. by Jindas Mahattar, §ri Risabhadevaji Kesarimalaji, Svetamber Sansthan, Ratlam, 1933.

Dasvaikalika Haribhpdra Vfitti, Devchandra, L'albhai, Jain Pustakodvara Series, 39, Ratlam, 1984.

Dasvaikalika Curni of Jindasagani, Jain Bandhu Printing Press/ Indore, V.S. 1985.

Dasvaikalika Niryukti of Bhadrabahu Svami, ed. by Muni Punya Vijaya, Prakrit Granth Parisad,.Varanasi, 1973.

Dasavaikalika Suttam, Niryukti of Bhadrabahu, ed. by Muni Punya. Vijay, Prakrit Granthaparisad, Varanasi and Ahmedabad, 1973.

Dasvaikalika Sutra, ed. by Sri Amar Muni, English translation by Surendra Bothara, text with complete original text, Hindi, collaborations and illustrations, Padma Prakasana, Delhi, 1997.

Dhavala, A commentary on Satkhandagama ed. by (Late) Dr. Hiralala Jain, Jain Sanskriti Samraksaka Sangha, Solapur [1st edn. 1956], 4th revised edn. 2000.

Dravya Sahgraha of Nemichandra Siddhanta Cakravarti, ed. by Saratchandra Ghosal, Jain Samaj Pahari, Delhi [1st edn. 1917], Reprint 1956.

Dravyanuyogatarkana of §rlmad Bhoja, trans, in Hindi by Vyakarnacarya pt. Thakur Prasad, srimad Rajchandrae Jainsastramala 17, §ri Parmasruta Prabhavaka Mandala, Agasa, 1977.

Gommatsara Jivakanda (The soul), Nemichandra Siddhanta Cakravarti, English trans, by Bahadur J.L. Jain, Today & Tomorrow Printers and Publishers, Delhi [1st edn. 1927], Reprint 1990.

Gommatasara Karmakanda, Nemichandra Siddhanta Chakravarti, English trans, by Bahadura J.L. Jain, Today & Tomorrowas Printers and Publishers, Delhi [1st edn. 1927], Reprint 1990.

Istopdesa of Pujyapada Devnandi, Sanskrit Comm. of Pt. Srlasadharji with trans, of verses and Hindi trans, of Commentary by Sri Dhanyakumar, and English trans, of commentary by Vidyavari, Paramsruta Prabhavaka Mandal, Agasa, 1973.

Jain Siddhanta Dlpika of Acarya TulasI, ed. by Acarya Mahaprajna, Adarsa Sahitya Samgha, Churu, Rajasthan, 1991.

Jain Siddhanta Dlpika of Acarya TulasI, tr. by Satkarl Mukharjl, ed. by Tatia, Muni Mahendra Kumar in the name of Illuminator of Jain Tenets, Anekanta Sodha Pltha, Jain Visva Bharati, Ladnun, 1995.

JIva Vicara Prakaranam of Vadi-Vetala Sri Santisuri, ed. by Muni Ratnaprabha Vijaya along with Pathaka Ratnakara's commentary with Eng. trans., Digest of Sanskrit commentary and introduction, by Jayant P. Thaker, Sri Jain a Siddhanta Society, Madras, 1950.

JIvajlvabhigama Sutra, ed. by Misrimalji, Maharaj 'Madhukara', with original text, Hindi version, Introduction and appendices etc., SrlAgam Prakasan Samiti, Beevar, 1991.

Karma Grahtha of Devendra Suri, Vol. 1, Shree Atmananda Pustak Mandal, Agra, 1918

Manonusasanam of Acarya Tulsi ed by Acarya Mahaprajna, Adarsa Sahitya Samgha, Curu, Rajasthan, edn. 1998.

Nandi Curni of &ri Jaindasgani Mahttara; Secretary Prakrit text Society, Varanasi, 1996.

Nandi, ed. and annotator Acarya Mahaprajna, with Prakrit text, Sanskrit rendering, Hindi trans. Comparative notes and various Appendixes, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 1997.

Niyamsara of Acarya Kundkund, ed. by Padmaprabh Maldharidevi, Hindi trans, by Pt. Parmesthidas Nyayatirtha, with commentary named Tatparya Vrtti, Sri Satsahitya Prakasana, Patani Granthmala, Calcutta [1st edn., 1960], 9th edn. 2002.

Pancasahgraha [prakrta grantha no. 10 of Jfianapithamurti-' devijain Grantha ma la] ed., trans, with Commentary by

Pandit Hiralal Jain Siddhanta shastri, Bharatiya Jnanapltha, KasI, 1960

Pancastikayasara, ed. by Late Prof. A Chakravartinayanar, with Prakrit text, Sanskrit Chaya, English commentary etc., Along with Philosophical and Historical Introductions, Re-edited along with Sanskrit commentary of Amrtacandra by Dr. A.N. Upadhye, Bharatiya Jnanpitha Publication, New Delhi, 1975.

Pannavana Suttam, ed. by Sri Misrimal Maharaj 'Madhukar', trans, in Hindi by Sri Jrianamuni, Sri Agam Prakasana, Beavar, 1993.

Pannavana, taken from Uvanga Suttani, IV, ed. by YuvacaryaMahaprajna, Jain Visva Bharati,1989.

Pravacanasara of Acarya Kundkund, ed. by A.N. Upadhye, Srimad Rajachandra Jain Sastramala, The prakrit text, critically edited with the Sanskrit Commentaries of Amrtacandra and Jayasena, with an English translation of the text, The Paramasruta Prabhavaka Mandala, Agas (Gujarat), [1st ed., 1968], 4th revised edn. 1984.

Pramana Mimamsa of Hemacandra, ed. By Nagin J. Shah, in the name of Hemchandra's Pramana Mimamsa, A Critique of Organ of Knowledge.

Purusartha Siddyupaya of Acarya Amritchandra Suri, ed. by Ajit Prasad, the Sacred Book of Jain Series, Vol. IV, with an introduction, trans, and original commentaries in English, Abhinandan Prasada Jindal, Lucknov, 1987.

Samavao ed by Acarya Mahaprajna, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 1984.

Samayasara of Kundakunda, ed by Cakravarti A., Bharatiya Jnanapitha, 3rd edition, 1989.

Samayasara of Kundakunda ed by Jethalala S. Zaveri and Muni Mahendra [orignal text, Romanization, English Trans, and Annotation (with scientific interpretation)] Jain Visva Bharati University, Ladnun, 2009.

Sarvarthaslddhi of Acarya Pujyapada, ed. by and trans, by Phulcanda Shastri, Bharatiya Jnanapita, 2005.

Samayasara of Acarya Kundkunda with atmakhatitika of Acarya Amritchandra, trans, in Hindi by Parmethldas Nyayatlrtha, §r! Jain Digambar Jain Svadhyaya Mandir Trust, Songarh, 8* edn. 2001.

Samayasara of Acarya Kundakunda, ed. by Prof. F. Chakravarti, with English Translation and commentary based upon Amrtachandra's Atmakhyati Tika, Bharatiya Jnanapitha, New Delhi, [1st edn. 1971], 3rd edn. 1989.

Sarvadarsana Sahgraha of Sayana Madhava, ed by Late Mahamahopadhyaya Vasudev Shastri Abhyankar, with an original commentary in Sanskrit, Bhandarkar St Oriental Research Institute, Puna, Bombay [1 edn. 1978], reprint 1994.

Sarvarthsiddhi of Acarya Pujapada, ed. and trans. (Hindi) by Pt. Phulchandra sastri, with the commentary on Acarya Griddha Picchaas Tattvartha Sutra, Bharatiya Jnanapith, New Delhi, [f edn. 1983], 13th edn. 2005.

Sri Prasnavyakarana Suttam, trans, by Ghaverchanda Bathiya Vlrputra, Sri Agarchand Bhairodan Sethiya, Jain Pramarthik Sanstha, Bikaner, 1953.

Satkhandagama JIvasthana, Satprarupana, ed. Phulachand Siddhanta Sastri, (assisted by Hiralaljl), Jain Sanskriti Samraksaka Samgha, Solapur, 1985.

Sthananga, ed. by Sri Misrimal Maharaj Madhukar, trans, in Hindi by Hiralala Sastri, Sri Agam Prakasan, Samiti, Beavar, 1981.

Suyagado, ed. and commentator Yuvacarya Mahaprajna, Text, Sanskrit, Hindi version with notes, trans., Muni Dulaharaja, Jain Visva Bharati, Ladnun, 1984.

Suyagado //, ed by Acarya Mahaprajna, Jain Visva Bharati Institute, Ladnuri

Syadvada Manjari of Sri Mallisenasuri, trans, in English by F.V. Thomas, Motilala Banarasidas, [1st edn. 1958, London] Reprint Delhi, 1968.

Tattvarthadhigama Sutra of Sri Umasvami, ed. by J.L. Jaini, The Sacred books of the Jainas, Vol. II with introduction, translations, Notes and Commentary in English, Today and Tomorrows Printers and Publishers, Delhi, [1st edn. 1920], Reprint New Delhi, 1990.

Tattvartha Vartika (Rajvartika) of Akalanka Deva, ed. by (Late) Mahendra Kumar Jain, with Hindi trans., introduction, appendices, Tattvarthasutra in the name of That which is of Acarya Umasvati, ed. by Kerry Brovn and Sima sarma, with the combined commentaries of Umasvati, Pujyapada and Siddhasenagani; translated with an Introduction by Nathmal Tatia, with a forward by L.M. Singhvi and an Introduction to the Jain faith by Padmanabh S. Janini, Harper Collins Publishers, United States of America, 1994.

Tandulaveyaliyapainnayam, ed by Sagarmala Jaina, tr. by Subhasa Kothari, Agama Ahimsa Samata Evam Prakrta Sansthana, Udaipur, 1991.

Thanam, ed. by Muni Nathmal (Present Acarya Mahaprajna) with text, Sanskrit Rendering and Hindi version with notes, Jain Visva Bharati, Ladnun, 1976

Thanam Vrtti of Abhayadeva Suri, Setha Maniklala, Cunilala, Setha Kantilala, Cunilala, Ahmedabad, V.S. 1994..

Uttaradhyayana Santyacarya Vrhadvrtti, De 1 and Lalabhai Jain Pustakodhar Bhandagar Sanstha, Be ay, 1973.

Uttarajjhayanani (UttarajjhayananiSutra), ed. and annotator Yuvacarya (present Acarya) Mahaprajna, with Prakrit text, Sanskrit renderings, Hindi translation and comparative notes, Part--I, Jain Visva Bharati, Ladnun, 1992.

Vaiyakarna Siddhanta Kaumudi of srimad Bhattojidiksita, Motilala Banarasidas, Delhi, [1st edn. 1965], Reprint 1977.

Visesavasyaka Bhasya of Jinabhadragani, with Vrtti of Hemachandrasuri, Part 1, Divya Darsana Trust, Mumbai, 1983, Vir. S. 2509.

Rajaprasnlyasutra ed. Yuvacaya madhukara muni, Sri agam Prakasan Samiti, Beavar, 1991

Yoga &astra of Hemchandra, Acarya, ed. Surendra Bothara, trans, by A.S. Gopani, Prakrta Bharati Academy, Jaipur, Sri Jain Svetamber Nakoda Parsvanath Teerth, Mevanagar, 1st edn. 1989.

Yoga Sutra of Maharsi Patahjali, ed. by Maha Prabhulala Gosvami with an introduction in Hindi, (Chaukhambha Sanskrit Samsthan), Kasi Sanskrit Granthamala 83, Chaukhambha Sanskrit Samsthan, Varanasi, 2nd edn, 1982.

II. Secondary Texts:

Albert Einstein, Selections From and on Einstien, Indian Natinal Academy and Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, 1984.

Antony J. Stanford, Cognition And Cognitive Psychology, Basic Book Inc. Publishers. New York, 1985.

Arey, Leslie Brainerd) Developmental Anatomy, V.B. Saunders Company, Philadelphia, (1965, 1924, 30.34, 40, 46, 54).

Arnold L. Glass, Cognition, University Publishing Solutions, East brunswick, Rutgers,State University, Newjersy, 3rd edn., 2003.

Atkinsons R.C and Shiffrin R.M, Human Memory, A Profound System And Its Contol Processes in the Psychology Of Learning And Motivation, ed by K.V. Spence and }.T. Spence, Vol.2, Academic Press, New York, p. 2.

Audesirk, T. and Audesirk,G. »Biology: Lite on Earth, Prantice Hall, New Jersey,(ist edn. 1993) 4th edn. 1996.

Acarya Devendra Suri, Jain Agama Sahitya, Taraka Guru Jain Granthamala, Udaipur,1977.

Acarya Mahaprajna, Jain Darsan: Manan Aur Mimansa, adarsa Sahitya Samgha, 4th edn. 1995. Acarya Mahaprajna, Karmavada, Adarsa Sahitya Sangha Prakasana, 2nd edn, 1986.

Acarya Mahaprajna, JIva Ajlva, Jain Visva Bharati, Ladnun, 11th edn. 1995.

Acarya Mahaprajna, Preksha Dhyana: Theory and Practice ed by Muni Mahendra Kumar, Jain Visva Bharati, Ladnun, 1992.

Acarya Mahaprajna, Dharmadarsana aura vigyana, Dharm Darsana Vigyana Shodha Sansthan, Badaut, 1998.

Acarya Mahaprajna, Man ke JIte Jit, Adars Sahitya Samgha, Churu, Rajasthan, 1999.

Acarya. Mahaprajna, Philosophical Foundation of Jainism Adarsha Sahitya Sanmgha, New Delhi 2002

Acarya Mahaprajna, Mahaviras Scripture of Health, ed by Muni Dulahraj and Muni Dhananjaya Kumar, Trans, by Sarla Jagmohana, Adarsa Sahitya Samgha, Churu (Rajasthan), 2004.

Acarya Tulsl, Jain Tattva Vidya ed. by Sadhvi Pramukha Kanakprabha, Adarsa Sahitya Sangha, New Delhi, [1st edn. 1991], New edn. 2003.

Acarya Tulsi, Jain Siddhanta Dipika, in the name of Illuminator of Jain tenets, English rendering of by Satkari Mukherjl, ed. with notes and introduction by Dr. Nathmal Tatia and Muni Mahendra Kumar, Jain Visva Bharti, Ladnun, 1995.

Amritkalasa, ed. by Sadvi Jinaprabha, Adarsa Sahitya Sangha, 1990.

Anderson, J., Cognitive Psychology and its Implications, 7th edn., New York, 2010.

Barr L. Murray, Kiernan A. John, The Human Nervous System, An Anatomical Vievpoint, [1972, 1974, 1979] Fourth edition, Harper and Rov, Publishers Philadelphia* 1983.

Bechtel, W., Mental Mechanisms: Philosophical Perspectives on Cognitive Neurosciences, New York: Routledge. 2008.

Bechtel, W., & Graham, G. (eds.), A Companion to Cognitive Science, Maiden, MA: Blackwell. 1998

Berk, E Laura, Child Development, Prentice Hall of India Private Ltd, New Delhi, 3rd Edn. 1999.

Bechtel, W., Mandik, P., Mundale, J., & Stufflebeam, R. S. (eds.),.Philosophy and the Neurosciences: A Reader, Maiden, MA: Blackwell. 2001

Bhattacharya, N.N., Jain Philosophy: Historical Outline, Munsiram Publishers pvt. Ltd, 2nd Ed. New Delhi, 1999.

Bill Bryson, A Brief History of nearly Every thing, Broadvay Books, New york, 2003

Boden, M. A., Mind as Machine: A History of Cognitive Science, Oxford: Clarendon. 2006.

Carter Rita, Mapping the Mind, Phoenix, London, 2003,

Chatterjee C.C, Human Physiology, Vol. 1 Medical Allied Agency, Calcutta, 11th edn., 1992.

Churchland, P. M., Neurophilosophy at Work, Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Churchland, P. S., Brain-wise: Studies in Neuro-philosophy, Cambridge, MA: MIT Press. 2002.

Clark, A., Mindware: An Introduction to the Philosophy of Cognitive Science, Oxford University Press. New York, 2001.

Clark, A., Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press. New York, 2008.

Copy M. Irving and Carl Cohen, Introduction to Logic, Prentice Hall of India. New Delhi ll'h ed. 2002, p. 327-8.

Copy M. Irving, Symbolic Logic, Macmillan Publishing Co. Inc. New York 1973, p.22 •

Dawson, M. R. W. Understanding Cognitive Science, Oxford: Blackwell, 1998.

Dreyfus, H. L., What Computers Still Can't Do, (3rd ed.). Cambridge, MA MIT Press. 1992.

Droe'gePaula, Caging the Beast, a Theory of Sensory Consciousness,John Benjamins Publishing Co,2003.

Darwin Charles, Origin of Species, By Means Of Natural Selection or the Pesence of Favoured Races in The Struggle For Life, Goyal Sab [1st edn. 1859, 6th edn., 1872, 1st Indian edri:, 1992, Reprinted in 1992, 1997, 2003] 2006.

David Shier, Jackie Butler and Rick Lewis, Hole's Human Anatomy and Physiology ed. by WCB McGraw-Hill, USA, 8th edn. 1996.

Edwards W. Conversation in Human Information Processing, New York, 2005

Earnest R. Hillgard, Richard C. Atkinson, Rita L. Atkinson. Introduction to Psychology, Oxford and IBH Publishing Company, New Delhi, [1st 1953, 2nd in 1957, 1962, 1967, 1971, 6th Ed. 1975,] 6th revised Indian Edn. 1979.

Eliasmith, C., & Anderson, C. H., Neural Engineering: Computation, Representation and Dynamics in Neurobiological Systems, Cambridge, MA: MIT Press, 2003..

Friedenberg, J. D., & Silverman, G., Cognitive Science: An Introduction to the Study of Mind, Thousand Oaks, CA: Sage. 2005.

Gelada, Mahavlra Raj, Jain Vidya Aura Vijnana, Jain Visva Bharati Institute, Ladnunl999., 2005.

Gelra, Mahavlra Raj, Jain Studies and Science, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 2007.

Gelra, M.R, Science in Jainism, Jain Visva Bharati Institute, Ladnun, 2002.

George J. Furman Md, Anatomy in Outline, Black Well, Science Inc. 2001.

Ghosh K.Oroon, Science, Society and Philosophy, A new Radical Humanist Approach, Ajanta Publications, Delhi,1985.

Gregoire,L. and Gallagher,P, Life Sciences: Anatomy And Physiology For Healthcare Professionals, Illust, A. Van Horssen, Campion Press Limited, Edinburgh, f edn. 1992.

Goldman, A. Philosophical Applications of Cognitive Science, Boulder: Westview Press. 1993.

Hermann, Jacobi, Jqin Sutras, a trans. ofKalpasutra, Sacred Books of East, Atlantic Publishers and Distributors, Vol. I, New Delhi, 1990.

Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Motilala Banarasidas Publication, Delhi [1st edn. 1993], reprint 1993.

Hole's Human Anatomy and Physiology Ed. By David Shier, Jackie Butler and Rick Lewis, WCB McGraw-Hill, USA, 8th ed.1996.

Hope Jane, The Secret Language of the Soul, Chronicle Books, San Fransisco,1997.

Ian, Jeary, Intelligence: Very Short Introduction, Oxford, 1st edn 2005, 2008.

Jadunath, Sinha, Indian Psychology, Motilala Banarasidas, Vol. I, Delhi (2nd edn. 1958, Calcutta) reprint, 1986, 1996.

Jain, Anil Kumar, Jivana Kya Hai?, Vidya Prakasan Mandir, New Delhi, 2nd edn. 2002

Jain, C. R, Jain Psychology, Jain Parisada Publising House, Bijnor, U.P, 1934

Jain, • Jinendra,(ed.) Kosha Jain Vidya evam Bauddha Adhyayana ke Ayama, (Aspects of Jainology and Buddhist Studies) A felicitation volume in honour of professor Prema Sumana Jain, Radha Publications/ New Delhi, 2004

Jain, L.C., Tao of Jain Sciences, Arihant International, New Delhi, 1992.

Jones, W.T. History of Western Philosophy, Vol. V, edn.-II, Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, San Diego, 1980.

Jain, N.L, Biology in Jain Treatise on Reals, Parsvanatha Vidyapltha, Varanasi, and Digambara Jain Samaja, Chennai (English translation of second chapter of Rajavartika on Tattvarthasutra with supplementary notes), 1999.

Jain, N.L, Scientific Contents in Prakrit Canons, Parsvanath Vidyapitha Varanasi, 1996.

Jain, Ratanlal, Jain Karma Siddhanta aura Manovijnana, B. Jain Publishers, New Delhi, 1996.

Jansma Rudi, Jain Sneha Rani, Introduction to Jainism, Prakrit Bharati Academy, Jaipur, 2006.

Javeri S. Jethalala and Muni Mahendra, Jain biology, Jain Visva Bharati University, Ladnun, Rajasthan, 2008.

Jain, S.C, Structure and Function of Souls in Jainism, Muralidevi Jain Granthamala, Bharatiya Jnanapitta, Publication, New Delhi, 1978.

Kant, Immanual, Critique of Pure Reason,, in the 42nd series of Great Books of the Western World, The University of Chicago, 1952.

Kalghatgi T.G, Some Problems in Jain Psychology, Karnataka University, Dharvar, 1961.

Kacchara, Narayanlala, Jain Karma Siddhanta, Adhyatma Aura Vijnana,. Dharma Darsan Seva Sansthana, Udaipur, 2004.

K. Rajendra, Fernandes Anita, D silva, Biology, Boscos Publication, Mangalore, 2004.

Kolak, D., et. al., Cognitive Science, Routledge, London, 2006,

Mardia, K.V., The Scientific Foundation of Jainism, Motilal Banarasidas Publication, Delhi [1st edn. 1990], 2nd revised edn. 1996.

Maurice, Winternitz, History of Indian Literature, trans, in English by V. srinivasa sarma, Motilal Banarasidass, Vol. II, Delhi [revised edn. 1987], reprint 1993.

Mardia, K.V, Scientific Foundations of Jainism, Lala S.L. Jain Research Series, Motilal Banarasidas Publishers Pvt Ltd, Delhi, 1988.

Murphy, D., Psychiatry in the Scientific Image, MA: MIT Press, Cambridge, 2006.

Mehta, Mohanlal, Jain Psychology, with a forward by

Dr. M.V. Govindasvamy, Sohanlala, Jain Dharma Pracarak Samiti, Amritsar, 1955.

Mitra Sandhya, The Business of Living an Acquaintance with Biology, Villey Eastern Limited, New Delhi,1992.

M'uni Mahendra, Kya Vidyuta Sacitta Tevukaya haP., Jain Visva Bharati, Ladnun, R&jtsthan, 2004.

Muni Nandighosavijaya, Jainism through Science, Sri Mahavira Jain Vidyalaya, Bombay, f edn. 1995.

Muni Dharmesh, Preksha dhyana - Agama aur Agametar srota JIvana vijnana, Jain Vishva Bharati, Ladnun granthamala, 1996.

Munn L Norman, Dodge Perald and Peter. S. Ferand-Introduction to Psychology, Oxford and IBH Publising Co. Pvt Ltd, New Delhi, Illrd edn. 1967.

Nath, M,C,. Science and Philosophy of Life, Munsiram Manoharlala Publishers, New Delhi, 1981,

Nair, Achar, Hegde, Prabhu, Biology, Himalya Publising house,vol.ii, Mumbai, (1st edn.1992), 15th edn.1998.

Nahar, Puranchand and Gosa Krisnachandra, Jainism Precepts and Practice, Vol. I, Waxton Publication, Delhi, 1988.

Nadel, L. (ed.), Encyclopedia of Cognitive Science, London, Nature Publishing Group. 2003.

Ohira, Suzuko, Study of Tattvarthasutra with Bhasya, with special reference to authorship and date, ed. by Malvania Dalsukh and Nagin J. Shah, L.D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1982.

Pandey, K.K, Krisnadas Ayurveda Series 29, Racana-Sarira (comprehensive Human Anatomy), Choukambha Krisnadas Academy, Varanasi, 2" ed. 2003.

Pande, G.C., Lectures on Jainism, Sri R.K. Jain Memorial, University of Delhi, 1977.

Peter Scott, Physiology and Behaviour of Plants, Viley, 2008.

Peter Tomskin, and Cristopher Bird, Secret Life of Plants, (first edn. 1973) New York, 4th imprint 2008.

PHISPC Monograph Series on History of Philosophy, Science and Culture (1-4) ed by Cattopadhyaya and Ravindra Kumara, PHISPC, New Delhi, (1st edn. 1995) 2nd 2000.

Polk, T. A., & Seifert, C. M. (eds.), Cognitive Modeling, Cambridge, MA: MIT Press. 2002.

Ratnesh, Rajendra and Sadhvi Prabhasri, Jain Paramano-Vijnana, Ayana Prakasana, New Delhi, 1992.

Samani, Mangal Prajna, Vratya Darsana, Adarsa Sahitya Sangha Academy, Delhi, 2005

Samani, Mangal Prajna, Arhati Drsti, Adarsa Sahitya Sangha Academy, Delhi, 3rd edn. 2008.

Samani, Mangal Prajna, Jain Agamo mein Darsana, Adarsa Sahitya Sangha Academy, Delhi, 2008.

Sanford, J, Antony, Cognition and Cognitive Psychology, Basic Books Inc. Publishers, New York, 3rd edn. 1985.

Saxena, D.P, Judgement of Longevity, Ranjan Publications, New Delhi, 1996.

Sastri Indra Chandra, Jain Epistemology, ed. By Sagarmal Jain, P.V. Research Institute, Varanasi, 1990.

Simon H.P Madderell and Jean J Nordman, Neuro Secretion Tertiary Level Biology, Blackie Glasgov and London, 1979.

Samani Sambhodha Prajna, Ardhamagadhi agamO me Atmatatva KI Avadharana (A Ph.D. Thesis approved but not yet publised), Jain Visva Bharati,Ladnun, 2002.

Samani Sthith Prajna, Jain Darsan Me Jiva Ke Avadharna (Dissertation submitted for M.A. Degree), Jain Visva Bharati, Ladnun, 1995.

Samani Chaitanya Prajna, Scientific vision of Lord Mahavlra, Philosophical and Scientific Study of a Jain Canonical Text BhagavatI Sutra, Jain Visva Bharati, Ladnun, 2005.

Sartre J.P, Transcendence of Ego, trans, by F. Williams and R. Kirk Particle, Farrar Straus Giroux, New York, 1957.

Sartre J.P., Being and Nothingness, A Pheomenological Essay, Ontology trans, with Inroduction by Hazel E Barnes, WSP, New York,1943.

Sastri Devendra Muni, A Source Book in Jain Philosophy, English trans, by T.G. Kalghatgi/ Sri Tarak Guru Jain Granthalaya, Udaipur, 1983.

Sri Atmanandji, Aspirant's Guide, Rajchandra Spiritual Center, Koba, 1993.

Sikdar, Jogendra Chandra, Studies in BhagavatI Sutra, Prakrit Jain Institute Research Publications Series, Vol.1, Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa, Muzaffarapur, 1964.

Sikdhar J.C., Jain Biology, eds. R.S. Betai, R.S. sastri, L.D. Institute of Indology, Ahmedabad, 1974

Shah, J. Nagin, Jain Philosophy and Religion, [trans. Jain Darsan of Muni Nyayavijay BL--II Series No. 12, Motilal Banarsidas Publishers Private Ltd., Bhogilala Leharchand Institute of Indology and Mahattara Sadhvi Sri Mrgavatiji Foundation, Delhi 1998.

Searle, J., The Rediscovery of the Mind, MA: MIT Press Cambridge, 1992.

Shri Anand, Develop your Lalent Powers through Yoga, Oriental Paperbacks, Delhi, 1981.

Singh Kirpal, Crown of Life a Study in Yoga, Sawan Kirpal Publications (first published 1961, delhi) 4th Verginia, 1980.

Smith, E. E., & Kosslyn, S. M., Cognitive Psychology: Mind and Brain, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2007.

Sobel, C.P., Cognitive Sciences: An Interdisciplinary Approach, Mountain View, Mayfield. 2001.

Steve Parker, Look at Your Body-Brain and Nerves, Navneet Publications, 1998.

Stillings, N., et.al., Cognitive Science, Second edition, Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

Thakar Vimala Yoga Beyond Meditation Vimala's dialogues on Yoga sutra at Dalhousie, 1996. India Vimal Prakasana Trust, 1998.

Thagard, P., Mind: Introduction to Cognitive Science, Second edn., Cambridge, MA: MIT Press. 2005.

Thagard, P. (ed.), Philosophy of Psychology and Cognitive Science, Amsterdam:'Elsevier, 2007.

Thagard, P., Brain and the Meaning of Life, Princeton: Princeton University Press, 2010.

Tatia Nathmala, Studies in Jain Philosophy, P.V. Research Institute, Varanasi, 1951.

Thompson, P., Mind in Life: Biology> Phenomenology, and the Science of Mind, Cambridge, MA: Harvard University Press. 2007.

Tortora, J. Gerard and Sandra Reynolds Grabovski, Principles of Anatomy and Physiology, John Viley and Sons, Inc. TH USA, 10 edn. 2003.

Valther Schubring, Doctrine of the Jainas, Motilala Banarasidas Publication, Delhi.

Varenne Jean. Yoga and Hindu Traditions, Trans, from the french by Derek Coltman. Motilal Banarasidas, Delhi, 1989.

Vollmar Klausbernd, Journey through the Cakras, B. Jain. Publishers, New Delhi, (1st published in 1987), 1996.

Von Eckardt, B., What is Cognitive Science?, Cambridge, MA: MIT Press. 1993.

Warren, Herbert, Jainism, In Western Garb, as a solution to life's great problems, Sri Vardhaman Seva Mandal, Rajaputan [1st edn. 1912], 3rd reprint 1930.

Williams, Jain Yoga, a Survey of the Mediaeval Sravakacaras, London Oriental Series (vol. 14, London) 1963.

Wilson, R.A., & Keil, F. C. (eds.), MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences, Cambridge, MA: MIT Press. 1999.

Woodroffe, John. Serpent Power, Ganesh and Company, Madras, 1997.

III. Dictionaries and Encyclopedia

Abhidhana Cintamani (Namamala), by Hemacandracarya, Chaukhamba Vidyabhavana (Varanasi), V.S. 2020.

Bharagava's Standard Dictionary of Hindi Language, ed by R.C. Pathak, Bharagava Book Depot, 2000

Britanica Encyclopaedia, Deluxe edn. 2005.

Body and Mind, World of Science, ed. Bill Mc Delhi, Nicolas Haris, S.chand and Co. Vol. 22, New Delhi, 1989.

Dictionary of Biology, edited by Elizabeth Martin, Michel Ruse, and Elaine Holmes, Oxford University, first Edition 1985 as a concise dictionary of biology, New edn, third edn., New York, 1996.

Encyclopedic Dictionary of Biology, ed. By Varun Mehta, Campus Books, Vol I-III, Delhi, 2008.

Encyclopedia of Jainism, ed. N. K. Singh, Vol. 1-30 Indo European Jain research, foundation, 2001.

Encyclopedia of Oriental Philosophy and Religion, a Continuing Series (Jainism), Ed. By N.K. Singh, and A.P. Mishra, Global Vision Publishing House, New Delhi, 2007.

Encyclopedia of Religion and Ethics ed by James Hastings, with the assistance of John A. Soulbie,Louis H. Gray, Vol-9 Mundas T and T Clark Edinburgh, 1971

A Hobbes Dictionary, Blackwell, 1997.

Illustrated World of Science Encyclopedia, Creative World Publications Inc, Vol II and III, Biology I&II Chicago, 1971.

Indian Materia Medica ed by K. M. Nadkarni, Vol. 1,11,III [1st ed. 1908, 2nd 1927, 3rd rev,1954> 1976,] Bombay Popular Prakashan, Bombay, 3rd rev.reprint, 1982.

Jain Laksanavali I, Balacandra Siddhanta astrl Vira Seva Mandiraprakasana, Delhi, 1973.

Jain Vanaspatikosa ed by Acarya Mahaprajna, Jain Visva Bharati, Ladnun, 2006.

Jain Agama Vanaspatikosa, Synod-chief Acharya Tulsi, Ed. by Acharya Mahaprajna, Ed. Muni Sri canda Kamal, Jain Vishva Bharati. Ladnun (Rajasthan), 1996.

Jain Sagarmal, Jain Bhasa Darsana, Bhogilal leharchand Institute of Indology. Delhi, (Extension Centre Patan) 1986.

Jainendra Siddhanta Kosa, Vol. 1-4 Ed. by Ksu. Jinendravarni, Bharatiya Jnanpltha, New Delhi, 1944.

Jinaratnakosa, Haridamodara, Velanakara, Bhandarakara-pracya, Vidya Samsodhana mandira, Puna, 1944.

Kalatattva Kosa, a lexicon of fundamental Indian Arts, Vol. 1-4 Ed. Kapila vatsyan, Indira Gandhi National Centre for the Arts, Motilala Banarasdasa publishers Pvt. Ltd. New Delhi.

Mind Alive, ODHAMS, Hamlyn Publishing Group Ltd., England, 1970.

Sanskrit to English Dictionary by Monier-Monier-Villiam. Wordsworth Encyclopedia, Gril micron volume-Wordsworth, Denmark, 1995.

Student's Sanskrit-English Dictionary by Vaman Shivram Apte. (Containing appendices on Sanskrit prosody and important Literary and Geographical names in the ancient history of India) Motilal Banarasidass Publishers Private limited. Delhi 1993.

Vacaspatyam, Vol.6 by Shree Taranath Tarka Vacaspati Bhattacarya, Caukambha Sanskrit Series office, 4th edn. V.S. 2046, 1990.

The World Book Encyclopedia, World Book & Childcraft International Inc, U.S.A, 1978.

Wordsworth Encyclopedia, Gril Micron Volume-A Wordsworth Denmark 1995.

IV. Journals:

Arhat Vacana, ed by Anupam Jain, Kundakunda Jnana Pltha, (recognized by Devi Ahilya University) Indore.

Indian journal of Gerontology, Quarterly journal devoted to research on aging ed. by K.L. Sharma and B.K. Patnaik Indian Gerontological Associatio,. Jaipur.

Indian Journal of Council" of Philosophical Research. Ed. Dayakrisna, ICPR, New Delhi,

Jain Journal Ed. A Quarterly Journal on Jainology, Jain Bhavan publication, Calcutta.

Tulsi Prajna, Ed. Shanta Jain, and J.R. Bhattacarya, Jain Vjshva Bharati University, Ladnun.

Science, Henry M. Mc. Henry, Fossils and Mosaic Nature of Human Evolution,: Vol. 190, No.4213, 1975.

Sramana, Quaterly Journal of Jainology, Parswanath Vidhapltha, Varanasi.

Canakya, Vijnana Viseshanka, Civil Services,Toddy, Feb. 2008, P-25-150.

Studies in Jainism, Ed. by Marathe M.P., A. Mina Kelkar Goledrale.P.P. Indian Philosophical Quaterly Publications, Pune, 1984.

Span Jan/Feb 2008 Winter Miracles of Beauty Compition Science Vision, A specialized magazine for Medical Entrance, ed. By Mahendra Jain, Agra.

V. REFERENCES:

Ajit Jain 'Jalaja Jain Karma Theory by Biological Hypothesis', Arhata Vacana, July 99, p. 17-22.

Ajit Kumar 'Jalaja' 'Jivana lea Vikasa Tatha Jain Siddhanta', Arhata Vacana, P. 3.

Ajit Kumar 'Jalaja', Adhunika Vijhina ke Sapeksa

Karmavada, Arhata Vacana, Jan.-March, 2005 p 59-64.

Ajit Kumar Jain 'Jalaj' Jain Karma Siddhanta kajiva Vijhanika Parikalapana', Arhata Vacana, 11(3), July, 99.

Aimers W. and Stirling C, 'Distribution of Transport Proteins Over Animal Cell Membrane', J. Member, Bio 77: 169, 1984.

Anil Kumara, Jain, Vijnana ke Paripeksya Main Sammur-cbanajanma, Arhata Vacana Vol.9, No.2, 1997.

Amos Banin, Origin of Life. Clues From Relations Between Chemical Compositions of Living Organisms and Natural Environments, Science, vol. 189 p. 550

Ashoka Kumar, Jain, Jainacayon Ka Vanaspati ka Jhana, Arhat Vacana, Vol.9, No.2, 1997, pp 41-45.

Bailey C.H.D. Bartsch and E.R. Kandel Towards a Molecular Definition of Long Term Memory Storage', U.S.A., 93, 1996.

W.E. Batter, How to Read the Aura, Practice Psychometry Telepathy and Clairvoyance, Destiny Books, Canada, 1898.

Bechtel, W., and Abrahamsen, A., Explanation: A Mechanistic Alternative, Studies in History and Philosophy of B'iology and Biomedical Sciences, 2005, 36, p.421-441.

Bethger W.J. and Mc. Kechan, 'W.L. Mechanism of Cellular Nutrition', Physiology, Rev. 66.1, 1986.

Bouchard T.J. Jr. and M. Meaue, 'Familial studies of Intelligence', A Review Science 212, 1055-9, 1981.

Bouchard, Thomas J., Jr., 'Genes Environment and Personality', Science 264, 1700-1, 1994.

Cases, O., Isabelle Seif, Edward D. Maeyere' Aggressive Behaviour and Altered Amounts of Brain Serotonin, Science, 268, 1763-6, 1995.

Corey Goodman and Michael J. Bastiani 'How Embroyonic Nerve Cells Recognize One Another', 251(6) 58-66, Dec., 1984.

Corral-Debrinski and Horton 'Mitochondrial DNA Deletions in Human Brains: Regional Variability And Increase with Advanced Age, Nature Genetics 2, 1992.

Dohler, K.D. and R.A. Gorski 1984, 'Influence of Testosterone on Nucleus of The Preoptic Area in Male and Female Rats', Brain Research 302, 291-95.

Hintikka, J. Knowing that One Knows, reviewed, Synthese, 1970, 21, 141-62.

Joseph, R., Transmitter To God, The Limbic System, Soul and SpiritualitySan Jose, C.A., University Press, California, 2001.

Lander E.S. 'Mapping Complex Genetic Traits in humans' In genetic analysis, ed. K.E. Davis 171-89, New York, IRL Press, 1988.

Lane, M.D. Etal, Mitochondrion Updated, Science 234.526, 1986.

Lokowski B. and S. Hekimi 'Determination of Life Span in caenor habdities elegans by Four Clock Genes', Science 272, 1010-3, 1996.

McCauley, R.N., Reduction: Models of Cross-scientific Relations and their Implications for the Psychology-neuroscience Interface, in P. Thagard (ed.), Philosophy of Psychology and Cognitive Science, Amsterdam: Elsevier, 2007.pp. 105-158.

N.L. Jain, Defination of Living in Jain Canons: An Evaluation-1 Tulsi Prajna, Quaterly research Journal of Anekant shodha Pitha, Jain Vishwa Bharati Vol 12 No. 4 1987 Ladnun, pp-68-73

The Jain Doctrine of Karman and the Science of Genetics of Nathmal Tatia, and Muni Mahendra Kumara, Tulsi Prajna, Karmavada special issue, 1996, Vol 21, No 4, P. 31-36 (English part)

Niraja Kumara, Jain Darsana mein Jiva Ka Swarupa, Sramana, Vol,59, No.3, 2008, pp.53-59

Ratan Lai, Jain Karma Siddhanta and Manovijnana, Arhat Vacana. Vol 9, No 3, 1997, pp. 35-45

P.M., Agarwal, The Existence of Soul and Modern Science, Arhat vacana, vol. 9, issue. 2 1997, P. 9-24.

Prabha Jain and Prof. L.C. Jain Adhunika mastiska samibandhi khoje- Arhat Vacana VoL 14, No. 1 2002, pp 75-8.

Pomm R. J.R. Nesselroade, 'Genetic Influence on life events during the last half of. the life span', Psychology and aging 5, 25-30, 1990.

Rajjan Kumara, Life Sciences and Jainism Jain Jounal, Vol.34, No.l, 2004. p. 20.

S.S. Lishk Jain Karma Theory and Psychology', Arhata Vacana, A Research Magazine, Indore, July, 1994, Page-55.

Samani Chaitya Prajna, Jain Taxonomy, Tulsi Prajna, Vol. 137, Oct.-Dec., 2007, pp. 84-99.

Samani Chaitya Prajna, Manahparyava Jnana (Mind Reading): Extra Sesory Perception Vs. Science, Tulsi Prajna, Vol. 137, Oct.-Dec., 2009, pp. 84-99

Thagard, P., Why cognitive Science Needs Philosophy and vice versa, Topics in Cognitive Science, 1: 237-254. 2009.

Thakur, M.K. Genetic Determinants of Ageing, Prospect in the New Millennium, Indian Journal of Gerontology, 2005, Vol - 16, No.l, p. 2-9.

Tully, T., 'Regulation of Gene Expression and its role in long-term memory and synaptic plasticity', Proceeding of national academy of science, USA 94, 4239-41, 1997.

Anatomy of the Human Ear, Compitation Science Vision, year 12, issue 137, 2009, p.602.

Henry M. Mc. Henry, Fossils and Mosaic Nature of Human Evolution, Science, Vol. 190, No. 4213, 1975, p 425

Sadhvi Arognasri, Namakarma aur Sarira Racana lulsiprajna, vol 30 no 118 2002 p. 64.

Jeoraj Jain, Living Water-cells and Working PncipJe of Homeopathy: Arhat Vacana. Vol. 19, issue 1-2, 2007,

James ^Lovelock, Living Earth, Nature, Vol. 426, 2003,

Virasagara, Jain, Concept of Soul / Atma in Jain Philosphy Jam nournal, Vol. XLII, No.4, 2008, pp. 184-200

Whi;rm'/; 'GeneMap °f Me»tal Journal

of Mental Deficiency Research 34, 1990.

VI. Websites:

www.sciencedaily.com www. dharma central.com

www.Scientific psychic.com/workbook/ chapter2/1.06.09

www.life-enthusiast.com

www.jainism.com.

www.nationalhealthmuseum.com www.newscientist.com.

Share this page on: