Video ►02.11.2015 ►Biratnagar ►Acharya Mahashraman ►Jain Muni Dikshya Samaroho

Posted: 02.11.2015

02.11.2015
Biratnagar

Diksha Ceremony for:

1.

Samani Sharda Pragya

Sadhvi Sharad Yasha

2.

Mumukshu Aman Bucha

Muni Aman Kumar

3. 

Mumukshu Naman Bhansali

Muni Namra Kumar

4.

Mumukshu Neha Bhogar

Sadhvi Namrata Shree

 

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/organisations/Terapanth/Videos/02.08.2015__Biratnagar__Acharya_Mahashraman_Welcome_Program_1.jpg

Video:

Share this page on: