11.02.2016 ►Kishanganj ►Acharya Mahashraman ►"Jai Tithi Patrak" in the Feet of H.H. Acharya Mahashraman

Posted: 11.02.2016

Kishanganj: 11.02.2016

Sri Dharam Chand Lunkad- President of Jain Vishva Bharati presenting Jai Tithi Patrak.

Acharya Mahashraman.

Share this page on:

Source/Info

JTN
Edited by Shalu Chopra