03.04.2016 ►Jaipur ►Women's Empowerment Symposium

Posted: 05.04.2016
Updated on: 09.01.2018

Jaipur: 03.04.2016

Terapanth Mahila Mandal Jaipur organized Women's Empowerment Symposium in the auspicious presence of Sadhvi Kamal Prabha and Sadhvi Satya Prabha at Malviya Nagar, Anuvibha Kendra. On this occasion Girls Safety Stickers were unveiled and were sticked on the vehicles.

Terapanth Mahila Mandal Jaipur.

Share this page on: