23.04.2016 ►Andhra Pradesh/Assam/Bongaigaon/Katihar/Hisar/Delhi/ ►Mahaveer Jayanti Celebrations

Posted: 23.04.2016
Updated on: 09.01.2018

Andhra Pradesh/Assam/Bongaigaon/Katihar/Hisar/Delhi/: 23.04.2016

2615th Mahaveer Jayanti was celebrated. Terapanth Yuvak Parishad, Jain Swetamber Terapanthi Sabha, Terapanth Mahila Mandal, Kanyamandal devoted their emotions towards Lord Mahaveer by songs, skit, play. All four sects of Jain community celebrated mahavir jayanti jointly. A procession was organized.

Katihar-Muni Kamal Kumar threw a light on the life of Lord Mahaveer.

Assam. A rally was organized.

Krishna Nagar, Gandhinagar Delhi and Hisar-Sadhvi Chandrakala, Sadhvi Shubh Prabha, Sadhvi Prasham Rati.

Bongaigaon-Mukhya Niyojika Sadhvi Vishrut Vibha and Sadhvi Vimal Pragya.

Rajmahendravaram (Andhra)- Sadhvi Kunthu Shree.

Arakkonam-Muni Prashant Kumar, Muni Naresh kumar, Muni Kumud Kumar. Lay followers (Shrawak- Shravika) from Chennai were also present there.

Share this page on: