Samani Ritu Pragya

Updated on: 28.02.2012

Alias

Samani Ritu Prajna

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Samana

About

  • Sadhvi Diksha
    Rajaldesar, 06.02.2011

now:

  • Sadhvi Ridhi Yasha

Publications

References

Share this page on: