Sadhvi Samadhi Yasha

Updated on: 05.02.2013

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Terapanth Info

ID: 1761
Diksha: 06.02.2011, Rajaldesar by Acharya Mahashraman

About

former:

  • Samani Samadhi Pragya

Expelled: 17.08.2011

Publications

References

Share this page on: