Sadhvi Bidaman

Updated on: 22.02.2016

Alias

Sadhvi Bidama

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Kati Badi 4, Samvat 1975 (1919 CE) in Sarevadi/Pipali

Terapanth Info

ID: 1100
Diksha: Kati Badi-9, Samvat 1998, Rajaldesar by Acharya Tulsi

About

Title:

Shasan Shree
by Acharya Mahashraman at Jasol, Bhadva Sudi 9, Samvat 2069

Publications

References

Share this page on: