Sadhvi Akshay Prabha

Updated on: 24.11.2016

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: 01.07.1966 in Bav, Gujarat, India

Terapanth Info

ID: 1791
Diksha: 13.05.2013, Bav by Acharya Mahashraman

About

  • Former Samani Amit Pragya

Publications

References

Share this page on: