Sadhvi Samata Prabha

Updated on: 25.10.2016

Alias

Sadhvi Samta Prabha

Group(s)

   ► Individuals ► Svetambara ► Terapanth ► Sadhvi

Image(s)

Lifetime

Born: Chennai

Terapanth Info

Diksha: 13.07.2016, Guwahati, Assam by Acharya Mahashraman

About

former:

  • Samani Shukla Pragya

Publications

References

Share this page on: