Posted: 18.01.2017
 
Acharya Mahapragya Preksha Dhyan: KaryaKaushal Oct 2002, Ahmedabad, International Preksha Meditation camp, Acharya Shree Mahapragya's discourse on Self Realisation ["Atma Sakshatkar"] through Preksha meditation. The discourse medium is Hindi. The camp was organised at Preksha Vishva Bharati, Koba in Ahmedabad. Video:
Posted: 18.01.2017
 
Acharya Mahapragya Preksha Dhyan: Swabhav Parivartan Oct 2002, Ahmedabad, International Preksha Meditation camp, Acharya Shree Mahapragya's discourse on Self Realisation ["Atma Sakshatkar"] through Preksha meditation. The discourse medium is Hindi. The camp was organised at Preksha Vishva Bharati, Koba in Ahmedabad. Video:
Posted: 12.09.2010
 
Acharya Shree Mahapragya's discourse on Preksha Meditation and Emotional Health 1st International Preksha Meditation Camp Ahmedabad October 2002 Language: Hindi. Camp was organised at Preksha Vishva Bharati, Koba in Ahmedabad. ►6 of 6 videos 1 2 3 4 5 6

Sorry, no more data! You reached the end of the menu.

Range -