Structure of Jainism

Posted: 15.07.2011
Updated on: 09.06.2015

http://www.herenow4u.net/fileadmin/v3media/pics/Rare_Articles/Mahavira.jpg

Overview

BCE

 

23 Tirthankaras

 

-6th

Mahavira

24th Tirtankara

 

1st

Shvetambara

 

Digambara

Murtipujaka (Mandirmargi)

Amurtipujaka (Sadhumargi)

2nd

 

 

 

3rd

 

 

 

4th

 

 

 

5th

 

 

Yapaniya
(5th-14th CE)

Mula Sangh (c.430 CE)

└► Nandi Gana

 

 

6th

 

 

 

7th

 

 

Kashtha Sangh

└► Nanditat Gaccha

└► Mathura Sangh

└► Bagada Gaccha

└► Lata-bagada Gaccha

8th

 

 

 

9th

 

 

└► Deshiya Gana (860 CE)

└► Bhattaraka of Mudabidri
└► Bhattaraka of Shravanabelgola

 

10th

Vrahada Gaccha (937 CE)

 

11th

Kharatara Gaccha (1024 CE)

 

└► Balatkara Gana (1071 CE)

└► Bhattaraka of Humbaj

 

└► Sena Gana
└► Deva Gana
└► Simha Gana

12th

 

Tristutik Gaccha (1194 CE)

Upakesha Gaccha

 

Oswal ►

◄ Oswal

13th

Tapa Gaccha (1228 CE)

Ancala Gaccha

 

 

 

14th

 

 

 

15th

 

Lonka Gaccha

Sthanakvasi

 

 

16th

Parshwachandra Gaccha

 

Taran Panth (Samaiyapanth)

17th

 

 

Bispanth

Digambar Terapanth

18th

 

Shvetambar Terapanth

Guman Panth

19th

 

 

20th

 

Nav Terapanth

Kavi Panth

Pandit Todarmal Smarak Trust

Kanji Swami Panth


Share this page on: