2012 ►Terapanth Chaturmas ►Saman & Samanis

Posted: 06.08.2012

Saman

1

Samani

94

Total

95

 


Area

Serial

Name

Number 

Place

Rajasthan

1

Samani Kanti Pragya

6

Jasol

Rajasthan

2

Samani Manju Pragya

3

Kanor

Rajasthan

3

Samani Nirmal Pragya

2

Taranagar

Rajasthan

4

Samani Jyoti Pragya

3

Sadulpur

Rajasthan

5

Samani Pratibha Pragya

3

Tamkor

Rajasthan

6

Samani Niyojika Riju Pragya

30

Ladnun

Gujarat

1

Samani Sthit Pragya

4

Navsari

Gujarat

2

Samani Achal Pragya

2

Bhuj

Maharashtra

1

Saman Sidh Pragya

1

Virar

Maharashtra

2

Samani Nirvan Pragya

4

Nagpur

Maharashtra

3

Samani Kamal Pragya

3

Dombivali

Chhattisgarh

1

Samani Sharda Pragya

3

Jagdalpur

Orissa

1

Samani Sheel Pragya

3

Kesinga

Bihar

1

Samani Akshay Pragya

5

Kishanganj

Tamilnadu

1

Samani Vineet Pragya

4

Erode

Tamilnadu

2

Samani Vikas Pragya

4

Coimbtore

Assam

1

Samani Chinmay Pragya

3

Tejpur

Assam

2

Samani Kanchan Pragya

2

Guwahati

USA

1

Samani Bhavit Pragya

2

Orlando

USA

2

Samani Chaitanya Pragya

2

Miami

USA

3

Samani Sanmati Pragya

2

New Jersey

Nepal

4

Samani Him Pragya

2

Kathmandu

USA

5

Samani Parimal Pragya 

2

Houston

 

Share this page on: