Posted: 25.02.2012
 
Shri Jain Mandir, Kathmandu, Nepal

Range -