Mumbai ►Somaiya Vidyavihar ►Founder Day ►ETATAV 2013

Posted: 30.11.2013


Somaiya Vidyavihar


 

Hindi:

29-30 Nov. 2013 ko Yoga Pro. Dr. Prakash Soni ke guidelence me Yogaashan-Suryanamskaar ki Prastuti dete hua Vinay Mandir ke students.
Saath me Somaiya vidyahar ke vice president Sri Sameer bhi Somaiya and trustigan.

Photos:

11133526474

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 4729

11133460525

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 0736

11133486456

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 1715

11133637233

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 1731

11133485216

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 0536

11133457635

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 4715

11133456545

2013.11.30 MUMBAI Somaiya Vidyavihar Founder Day 4725

Share this page on: