Kolkata - Paryushan Programme 2007

Posted: 28.08.2007
Updated on: 02.07.2015

Sadhvi Nirvan Shree

Paryushan 2007 Celebrations
at
Terapanth Bhavan, 9a, Anuvarat Sarini, Kolkata. phone no.033/24768878

DATE

TIME

MORNING

NIGHT

09.09.2007

9.15 TO 11.30

SWADHYAY: ADHYATAM KA PRAVESH DVAR

MUSIC (UP FROM 15 YEAR AGE)

10.09.2007

9.00 TO 10.30

SAMTA HI DHARM HAI

MUSICAL HOUSING

11.09.2007

9.00 TO 10.30

AAHAR VIJAY: ATAM VIJAY

DEBATE CONTEST (IS HIGHER TECHNOLOGY BENIFICIAL FOR DEVELOPMENT)

12.09.2007

9.00 TO 10.30

MAUN/VANI SANYAM: SHAKTI KA NIDHAN

TALENT HUNT ANTAKHASRI

13.09.2007

9.00 TO 10.30

AVARAT KA SAGAR: VARAT KI NOKA

SPEECH CONTEST (HOW TO DEVELOP FUTURE GENRATION)

14.09.2007

9.00 TO 10.30

JAPAT JAP: KHAPAT PAAP

CULTURAL PROGAMME

15.09.2007

9.00 TO 10.30

AK SAADHE SAB SADHE

BHIKHSU MUSICAL PROGAMME

16.09.2007

8.00 TO -

SAMVASRI MAHAPARV (ATAMSATKHTKAR KA PUNIT PARV)

17.09.2007

- MORNING 6.15

SAMUHIK THAMAPNA

Share this page on: