Jain Vidya (1) ► 11 ►Sacche Manav

Posted: 27.02.2016

Lesson- 11

Sacche Manav
(Real human beings)

Sacche manava hama bana payen

 1. Funka- funka kara paira badhayen,
  Badhao ko dura hatayen
  De tilanjali svartha bhava ko,
  Parama artha ke patha para jayen
  Sacche manava hama bana payen

 2. Krodha hamara sabase badha kara,
  Dusmana usko dura bhagayen
  Khsama hamara parama dharma hai,
  Uske khatira prana lagayen
  Sacche manava hama bana jayen

 3. Manava banakara nahin kabhi hama,
  Pasuta ki ganana mein ayen
  Buddhi- jnana viveka tarka ko
  Bharabhuta hama nahin banayen
  Sacche manava hama bana jayen

 4. Nyaya- marga para atala rahen nita
  Nahin kisi se vaira badhayen
  Satya ahimsa- saila-sikhara para
  Cadhakara manasa moda manayen
  Sacche manava hama bana jayen


Questions:

 1. Who is your biggest enemy?
 2. What is that we should give up?
 3. What is our primary duty?
 4. Reproduce any two stanzas of this poem.
Share this page on: